રત્નકણિકા :4


કાલે પોતાની જાત પર ખૂબ રડવું આવ્યું કે જીવનમાં બધી જ તકો હતી પણ મારી તકની પસંદગી ખોટી હતી . હું મારા માટે નહીં પણ બીજા ની ખુશી માટે જીવી હંમેશા . હું નિષ્ફળ છું કે સફળ ખબર નહીં પણ જીવનની પરીક્ષાઓ નો સામનો સામે થી કરતી રહી એકલી જ એટલું જાણું છું .

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s